REJSE- & LEJEBESTEMMELSER

BEMÆRK: ALLE BOLIGER ER RØGFRI

1. Lejeaftalen
Lejeaftalen vedrører ferieboligen, som beskrevet af Feriecenter Bornholm og løber i den aftalte periode fra kl. 16.00 på indflytningsdagen til kl. 10.00 på fraflytningsdagen. Alle lejeaftaler i sommerhuse/ lejligheder er excl. transport. Ved for sen uanmeldt fraflytning vil lejer blive faktureret med kr. 250,- pr. time. Med indbetaling af lejebeløbet erklærer lejer sig indforstået med lejebetingelserne. Udtalelser og aftaler, der ikke er skriftligt bekræftet er uforbindende. Ved erhvervskøb er aftalen bindende efter otte dage, uanset om der er betalt eller ej.

2. Betalingsbetingelser
Lejebeløbet betales inden 8 dage i danske kroner.
Manglende rettidig betaling betragtes som afbestilling. Ved erhvervskøb er aftalen bindende 8 dage efter bestillingen uanset om betalingen er foretaget eller ej.

3. Depositum
Der kan opkræves et nøgledepositum ved indflytning. Beløbet henstår til dækning af små skader eller manglende opvask/oprydning m.m.. Evt. tilbagebetaling sker 21 dage efter afrejse.

4. Ferieboligen
Ferieboligen må kun bebos af det aftalte personantal (babyer u. 2 år undtaget). Feriecenter Bornholm har ret til at afvise yderligere personer.  Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt uden forudgående aftale.  Renholdelse af ferieboligen i lejeperioden påhviler lejer. Eventuelle skader forvoldt af lejer skal anmeldes og afregnes inden afrejse. Lejer er ansvarlig for disse omkostninger. Reservationer til ungdomsgrupper og lign. er kun gyldig, når dette udtrykkeligt fremgår af bekræftelsen. Husdyr (hunde, katte og lign.) må gerne medtages mod betaling. Hunde skal føres i snor. Konstateres misbrug af ovenstående regler ophører lejemålet straks uden kompensation til lejer.

5. Lejer
Feriecenter Bornholm hæfter ikke for skader, som lejer samt de med ham ledsagende personer og disses ejendom lider. Lejer må selv forsikre sig herimod.

6. Annullering/ændring for privatkunder
1. Lejer kan til enhver tid skriftligt annullere lejemålet jfr. det nedenfor anførte. Annulleringen er gældende fra den dag, den er Feriecenter Bornholm i hænde.
2. Ved annullering er Feriecenter Bornholm berettiget til et gebyr, der beregnes således:

a: Annullering indtil 90 dage før lejemålets begyndelse: 15 % af totallejen, mindst kr. 750,-.

b: Annullering fra 89 – 45 dage før lejemålets begyndelse: 25 % af totallejen, mindst kr. 750,-.

c: Annullering fra 44 – 35 dage før lejemålets begyndelse: 75 % af totallejen.

d: Fra 35 dage før lejemålets begyndelse: 100 % af totallejen.

3. Lejeaftalen kan i uændret stand overdrages til tredie mand. Det er en forudsætning, at Feriecenter Bornholm modtager skriftligt besked herom inden lejemålet påbegyndes.
4. Lejer skal meddele annulleringen skriftligt til Feriecenter Bornholm adresse eller på mail info@sandkaasferiecenter.dk.
5. Ændring: Lejer kan indtil 90 dage før lejemålets begyndelse ændre sin bestilling til et andet hus eller en anden periode mod betaling af et gebyr på Dkr. 350,-.

6A. Annullering for erhvervskunder:
Ved erhvervskøb er aftalen bindende 8 dage efter modtagelse af faktura for bestillingen. Lejer er forpligtet til at betale udlejer hele hans fakturakrav, også selvom man ikke anvender lejemålet. Ved udlejers eventuelle genudlejning hæfter lejer for den del af lejen, der ikke opnås ved denne udlejning. Lejer kan frit afbestille inden betalingsfristens udløb.

7. Ansvar
Feriecenter Bornholm forpligtiger sig til at udøve sin virksomhed i overensstemmelse med god forretningsskik. Feriecenter Bornholm er ikke ejer af alle ferieboligerne, men formidler af lejeaftalen mellem ejer og lejer. Feriecenteret påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader af enhver art (installationssvigt, brud og stoppede afløb etc.) Eventuelle forekomster af mus, skadedyr, insekter (hvepse, myrer, ørentviste m.v.), i eller ved ferieboligen er ikke et klagepunkt ,vi kan drages til ansvar for.

8. Ekstraordinære begivenheder
Feriecenter Bornholm påtager sig intet ansvar for situationer udenfor dets indflydelse som følge af tog – og færgeforinkelser/uheld, blokader, uheld i øvrigt, krig, strejke, lock-out, olie- og benzinrationering, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller anden force majeure. Feriecenter Bornholm forbeholder sig ret til en forholdsmæssig forhøjelse af det aftalte lejebeløb i tilfælde af stigning i skatter og afgifter, og lign.

9. Afhjælpe service og reklamationer
Feriecenter Bornholm står til lejers disposition i tilfælde af skader, mangler og reklamationer over ferieboligen. Opståede skader, mangler og reklamationer i øvrigt, som ikke kan afhælpes på stedet ved henvendelse til kontaktperson (ejer eller bestyrer), skal anmeldes telefonisk inden 24 timer efter lejemålets begyndelse eller manglens indtræden til Feriecenter Bornholm på dets telefon. Reklamationen skal tillige foreligge på  kontoret i skriftlig form inden 5 dage. Lejer er i tilfælde af ovenstående skyldig, at indrømme udlejer en rimelig tidsfrist til at udbedre skaden – uden at dette medfører nedslag i lejen. Overholder lejer ikke formalia eller rejser lejer fra boligen uden forinden at have underrette bureauet med frist til at berigtige forholdene, bortfalder et hvert erstatningsansvar.

Klager over manglende rengøring accepteres kun på indflytningsdagen ved personlig eller telefonisk henvendelse til Feriecenter Bornholm. Vi skal kontaktes inden De flytter ind og tager huset i brug, ellers bliver klagen afvist. Rengøring af have-møbler og vinduer er ikke omfattet af slutrengøringen, da vind og vejr hurtig kan ændre tilstanden på disse. Udviser lejemålet mangler, som ikke kan afhjælpes efter lejers i lejeperioden fremsatte påkrav herom, er lejer berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Feriecenteret forbeholder sig ret til som afhjælpeforanstaltning at foretage omplacering af lejer til anden og ligeværdig feriebolig efter eget skøn. Yderligere erstatning af en hvilken som helst art er udelukket, bortset fra krav vedrørende mangler eller aftalebrud, der skyldes forsætlige eller grove uagtsomme handlinger foretaget af feriecenteret eller dets repræsentanter.

10. Dansk ret
Da ferieboligen er beliggende i Danmark og hører den under dansk ejendomsret, skal dansk ret finde anvendelse ved afgørelsen af evt. retstvister vedr. lejemål.

11. Forsikring
Opholdet er uden forsikring. Lejer skal selv sørge for at tegne evt. forsikring.

12. Tv, video, radio og parabol
Der kan forekomme forstyrelser ved dårlige vejrforhold. Skulle der opstå problemer med disse apparater, kan det ikke garanteres at afhjælpning kan foretages i weekend- og aftentimer. Ved fejlbetjening eller ændring af programindstillinger fra lejers side forbeholder bureauet sig ret til, at få repareret skader og reetableret programindstillinger på lejers regning.

Afstande: Alle afstande er ca. mål og ofte i direkte luftlinie.
Allergi: Bemærk venligst, at selv i huse, hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud. Feriecenteret fralægger sig ethvert ansvar i den forbindelse.
Areal: Det i beskrivelsen anførte m2 mål, svarer til bruttoarealet efter BBR meddelelse evt. med tillæg af terrasse.
Dyr: Husdyr må kun medbringes, når det er angivet.
Hårde hvidevarer, som opvaskemaskine, vaskemaskine og lign. kan i tilfælde af funktionssvigt ikke medføre reduktion i lejen. Dette gælder også TV og parabol.
El/ Energi og Renovation. Beløbet er indeholdt i lejeprisen.
Glemte sager: Forsøges fremskaffes mod betaling af omkostningerne + et gebyr på Dkr.75,-
Indkøb: Afstand til indkøb angiver den nærmeste forretning (ofte kun sæson åben), hvor det mest nødvendige kan købes. Da restauranter og forretninger kan lukke med kort varsel, påtager Feriecenter Bornholm sig intet ansvar herfor.
Indretning: Husene er individuelt indrettet og udstyret efter ejers smag og mulighed. Skabsplads og hyldeplads er ofte begrænset. Der kan forekomme stejle trapper. Sengene er i mange huse smalle 70 cm og kun 1,90m lange.
Naturgrund: Her kan gæsterne ikke forvente en velfriseret græsplæne, men en grund af tilsvarende karakter, som den omgivende natur.
Opredning: Består som oftest af sovesofa, sofa eller gæsteseng. Feriecenteret har registreret en evt. hems, men ikke undersøgt om dens lovlighed, hvorfor evt. reduktion herfor ikke kan komme på tale.
Rengøring: Ved afrejse skal service, grill og andet køkkeninventar altid efterlades i rengjort stand. Alle huse og ferielejligheder har obligatorisk slutrengøring. Huset skal efterlades i opryddet stand. Opvask skal være foretaget, grill rengjort evt. lejet sengebetræk taget af. Feriecenter Bornholm forbeholder sig ret til at fakturere ikke udførte, men aftalte beskrevne arbejdsopgaver. Vær opmærksom på at slutrengøringsbeløbet ikke er et depositum, som tilbagebetales, hvis man selv gør rent.
Renovation: Renovation foretages ikke på ind- og udflytningsdagen, men i løbet af ugen.
Strand: Der er strande af forskellig karakter: Flade-, stejlkyst-, og sten-strande. Vind og bølger kan fra år til år ændre strandens karakter. Kontakt venligst Turistkontoret i området for yderligere information.
Støj- og lugtgener: Også i sommerhusområder kan man som turist blive udsat for støj af forskellig slags fra trafik, byggevirksomhed, landbrug, renseanlæg, selv ind imellem fra militærøvelser – også naboen kan på forskellig vis støje-have mange gæster. Bureauet kan ikke påtage sig ansvaret herfor. Men tænk venligst på, at selv i ferietiden må vort samfund fungere, bl.a. også af hensyn til Dem.
Toilet: For at undgå forstoppede rør, så skyl venligst aldrig bleer, bind og lign. ud i toilettet.